11
Oct

การปรับปรุง ต่อเติมบ้าน

ควรเริ่มต้น ตั้งแต่การทำความเข้าใจกับเจ้าของบ้าน ถึงความต้องการที่จะปรับปรุง, ต่อเติมบ้าน แล้วจึงนำเสนอแนวทางฯ ตามความต้องการ พร้อมเข้าสำรวจพื้นที่โดยละเอียด ดูถึงตำแหน่งต้นไม้, แนวท่อใต้ดิน, รั้วบ้านข้างเคียง, โครงสร้างอาคารเดิม, และสภาพภายในบ้าน เมื่อสำรวจแล้วต้องนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสถานที่นั้นๆ แล้วจึงออกแบบโดยละเอียดเพื่อเสนอแก่เจ้าของบ้านและมีการปรับเปลี่ยนตามเหมาะสม โดยมากงานต่อเติมบ้านหากมีลักษณะปรับปรุงต่อเติมเป็นห้องเพิ่มควรใช้เป็นโครงสร้าง คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) เพราะมีความแข็งแรงทนทานกว่าโครงสร้างประเภทอื่น เช่นโครงสร้างเหล็กหรือโครงสร้างไม้

ในรูปใหญ่ขวามือเป็นรูปที่เขียนขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นภาพเสมือนจริง ( 3D ) เพื่อให้เจ้าของบ้านได้เห็นภาพเสมือนจริงก่อนการตัดสินใจต่อเติมบ้าน ในรูปซ้ายบนและล่าง เป็นรูปความคืบหน้าของงานที่กำลังก่อสร้างจริง